INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Fireconsult zajmuje się opracowaniem Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (często nazywaną również instrukcją pożarową, instrukcją przeciwpożarową czy instrukcją bezpieczeństwa), niezbędnej do prawidłowego i zgodnego z prawem funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, budynków usługowych, produkcyjnych, magazynowych, zamieszkania zbiorowego oraz inwentarskich.

Nasze usługi świadczymy na terenie całej Polski. Nasi eksperci zapewniają prawidłowe wprowadzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Poprawne wdrożenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego pomaga w odpowiednim administrowaniu obiektem oraz uprawnia do negocjowania zniżki przy wyliczaniu składki ubezpieczeniowej.

Instrukcja ppoż  sporządzana jest przez nas zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.

instrukcja bezpieczeństwa pożarowego rzeszów

Bezpieczeństwo to podstawa

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami i uzyskaj dopasowane rozwiązania dla Twojej firmy. Fireconsult świadczy swoje usługi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego na terenie całej Polski.

Wyślij wiadomość

Co to jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego to dokument techniczny, określający warunki ochrony przeciwpożarowej, które obowiązują w danym budynku, innym obiekcie budowlanym czy terenie. Posiadanie instrukcji wymagane jest przy odbiorze budynku przez Państwową Straż Pożarną, a za sporządzenie instrukcji, wdrożenie i regularną aktualizację odpowiada właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu, lub jego części, które stanowią odrębne strefy ppoż.

Kiedy wymagana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

instrukcje ppoż

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracowuje się jeżeli w budynku lub strefie pożarowej znajduje się strefa zagrożenia wybuchem lub:

 • kubatura brutto budynku lub części budynku stanowiącą odrębną strefę pożarową przekracza 1 000 m³ (nie dotyczy budynków inwentarskich)
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1 500 m³
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m²
  Do tych obiektów zaliczane są również otwarte składowiska odpadów.

W związku z tym można stwierdzić, że instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi być stworzona dla obiektów takich jak:

 • użyteczności publicznej – są to między innymi szkoły, przedszkola, biura, szpitale, kina, teatry i inne instytucje

 • zamieszkania zbiorowego – są to między innymi hotele, domy opieki, sanatoria i domy wczasowe

 • produkcyjnych, magazynowych i inwentarskich

Co zawiera instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem wymaganym przez cały okres użytkowania budynku. Informacje jakie powinna zawierać instrukcja reguluje wyżej wymienione Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

instrukcja pożarowa kiedy wymagana

§ 6. 1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:

 • Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;

 • Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;

 • Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

 • Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

 • Warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

 • Sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

 • Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami

 • Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
  • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
  • odległości od obiektów sąsiadujących,
  • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
  • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
  • zastosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
  • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
  • podziału obiektu na strefy pożarowe,
  • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych (plany ewakuacyjne),
  • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi (uwzględniając także wymagane urządzenia przeciwpożarowe),
  • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
  • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
  • dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;
  • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję
instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Kiedy należy aktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego powinny być poddawane okresowej aktualizacjico najmniej raz na dwa lata, a także zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które mają wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Aktualizacja powinna uwzględniać również zmiany obowiązujących przepisów i norm w sprawie ochrony przeciwpożarowej. W związku z tym w niektórych przypadkach instrukcja bezpieczeństwa pożarowego będzie musiała zostać stworzona na nowo.

aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Kto może sporządzić instrukcję bezpieczeństwa pożarowego?

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej instrukcję mogą sporządzać wyłącznie osoby, które posiadają:

 • Tytuł inżyniera bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa,

 • tytuł specjalisty ochrony przeciwpożarowej i wykształcenie wyższe,

 • tytuł zawodowy technika pożarnictwa,

 • tytuł inspektora ochrony przeciwpożarowej i posiadają co najmniej wykształcenie

Takie same wymagania są stawiane również w przypadku, gdy mamy do czynienia z aktualizacją instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

kubatura brutto budynku inwentarskiego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - wdrożenie i zapoznanie użytkowników obiektu

Po opracowaniu i wdrożeniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego należy zapoznać z nią pracowników oraz inne osoby, które korzystają na co dzień z obiektu. Sposoby zapoznania użytkowników obiektu z instrukcją bezpieczeństwa są różne. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest przeprowadzenie szkolenia przeciwpożarowego, na którym zapoznamy użytkowników obiektu z treścią dokumentu.

Opracowujemy instrukcję dla obiektów budowlanych takich jak:

Budynki usługowe, budynki użyteczności publicznej, budynki biurowe, szpitale, szkoły. przedszkola, supermarkety, centra handlowe, hotele, internaty, zakłady produkcyjne, hale magazynowe, budynki wielorodzinne z garażami podziemnymi, banki, a także inne obiekty przeznaczone do wykonywania funkcji użyteczności publicznej lub części stanowiące odrębną strefę pożarową, w których instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana.

Instrukcja przeciwpożarowa w biurze? Dla nas to nie problem!

Sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - dlaczego warto nas wybrać?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to kluczowy dokument w zakresie ochrony przeciwpożarowej, który powinien uwzględniać warunki ochrony przeciwpożarowej obiektów. Nasza firma ma na swoim koncie już ponad kilkadziesiąt takich opracowań. Każda instrukcja bezpieczeństwa pożarowego musi zostać wykonana indywidualnie, tak aby była dopasowana do warunków technicznych obiektu.

Dlatego w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie danego obiektu sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz jej aktualizację należy powierzyć specjalistom, posiadającym odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w całej Polsce

Nasza firma specjalizuje się w opracowywaniu i aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Dzięki naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu w bezpieczeństwo klientów, oferujemy nasze usługi na terenie całego kraju. Bez względu na lokalizację, możesz liczyć na profesjonalną obsługę i kompleksowe podejście do zagadnień związanych z bezpieczeństwem pożarowym. Nasz zespół ekspertów działa skutecznie, dbając o bezpieczeństwo Twoje i Twoich pracowników. Wybierz Fireconsult i miej pewność, że masz partnera, na którego możesz polegać w kwestiach związanych z bezpieczeństwem pożarowym.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy.

instrukcja przeciwpożarowa