Co to jest kategoria zagrożenia ludzi?

Kategoria zagrożenia ludzi to umowna nazwa określająca podział budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe (kategorie zagrożenia pożarowego). Klasyfikacja ta nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu szereg wymagań, które powinien spełnić.

Kategorie zagrożenia ludzi - podstawa prawna

Podstawą prawną określającą podział budynków kategorii zagrożenia ludzi ze względu na bezpieczeństwo pożarowe jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Kategorie zagrożenia ludzi - warunki techniczne

Zgodnie z treścią rozporządzenia budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania, dzieli się na następujące kategorie zagrożenia ludzi:

 • mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej charakteryzowane kategorią zagrożenia ludzi (ZL)

 • produkcyjne i magazynowe (PM) – np. hale produkcyjne, hale magazynowe

 • inwentarskie – służące do hodowli inwentarza (IN) – np. budynki gospodarcze

Jakie są kategorie zagrożenia ludzi ZL?

Zgodnie z tekstem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wyróżniamy pięć kategorii zl. Budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określane jako ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:

ZL I

Budynki zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się.

 

ZL I przykłady:
 • centra handlowe,
 • sklepy,
 • kina,
 • teatry itp.
kategoria zagrożenia ludzi ZL I

ZL II

Budynki przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się.

ZL II przykłady:
 • szpitale,
 • żłobki,
 • przedszkola,
 • domy opieki społecznej itp.
kategoria zagrożenia ludzi zl ii

ZL III

Budynki użyteczności publicznej nie zakwalifikowane do kategorii ZL I i ZL II

ZL III przykłady: 
 • biura,
 • szkoły,
 • banki,
 • apteki,
 • restauracje itp.
kategoria zagrożenia ludzi ZL III

ZL IV

Budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne

ZL IV przykłady:
 • domy prywatne,
 • bloki mieszkalne itp.
kategoria zagrożenia ludzi zl iv

ZL V

Budynki zamieszkania zbiorowego niekwalifikowane do kategorii ZL I i ZL II

ZL V przykłady:
 • hotele,
 • pensjonaty,
 • akademiki,
 • domy wczasowe itp.
kategoria zagrożenia ludzi ZL V

Czy obiekt może posiadać kilka kategorii zagrożenia ludzi?

Tak. Kwalifikacja budynku lub jego części do kategorii zagrożenia ludzi ma wpływ na to jakim przepisom ze względu na bezpieczeństwo pożarowe będzie musiał odpowiadać budynek.

Budynek lub jego część stanowiąca odrębną strefę pożarową można zaliczyć do jednej lub więcej kategorii ZL (np. poprzez zastosowanie ściany oddzielenia przeciwpożarowego). Przykładem takiego obiektu jest blok mieszkalny z budynkiem usługowym (sklepem) na parterze, który musi stanowić oddzielną, wydzieloną strefę pożarową. Każda z tych stref pożarowych (ZL III + ZL IV) powinna spełniać wymagania określone dla każdej z tych kategorii.

Sprawdź również