Operat przeciwpożarowy

Operat przeciwpożarowy (operat ppoż.) to dokument wymagany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub wytwarzanie odpadów. Operaty przeciwpożarowe tworzymy na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów krajowych. Działamy na terenie całej Polski. Posiadamy kadrę doświadczonych inżynierów pożarnictwa oraz rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Potrzebujesz sporządzić operat przeciwpożarowy? Skontaktuj się z nami. Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w branży ochrony przeciwpożarowej. Dzięki temu proces uzyskania pozwolenia jest prosty i sprawny. 

operat przeciwpożarowy odpady

Bezpieczeństwo to podstawa

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami i uzyskaj dopasowane rozwiązania dla Twojej firmy. Fireconsult świadczy swoje usługi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego na terenie całej Polski.

Wyślij wiadomość

operat ppoż odpady - w zakresie inżynierii bezpieczeństwa

Co to jest operat przeciwpożarowy?

Operat przeciwpożarowy to dokument potrzebny do uzyskania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Operaty tworzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów oraz ustawy o odpadach.

Obowiązek opracowania operatu przeciwpożarowego

Zgodnie z art. 42 ust. 4b Ustawy o odpadach do wniosków o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów oraz do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów należy dołączyć m. in. operat przeciwpożarowy, określający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

operat ppoż
opracowanie operatu przeciwpożarowego

Kto może sporządzić operat przeciwpożarowy?

Operaty przeciwpożarowe sporządzają osoby, które posiadają wymagane kwalifikacje zdefiniowane w Ustawie o odpadach. Osobą kompetentną do wykonania operatu przeciwpożarowego jest:

  • Inżynier pożarnictwa lub osoba z ukończonymi studiami wyższymi w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej – gdy organem właściwym (organem wydającym zezwolenie) jest starosta

  • Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – gdy organem właściwym (organem wydającym zezwolenie) jest marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska

Do czego potrzebny jest operat przeciwpożarowy?

Operat ppoż. zgodnie z art. 42 Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. musi zostać dołączony do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Operat to dokument stanowiący integralną część wniosków, które są wymagane do złożenia gdy ubiega się o:

  • zezwolenie na zbieranie odpadów (ze wskazaniem miejsc magazynowania odpadów),
  • zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  • pozwolenie na wytwarzanie odpadów – uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie ich.

Opracowanie operatu przeciwpożarowego to obowiązek każdego przedsiębiorcy chcącego ubiegać się o powyższe zezwolenia.

Następnie dokument ten zostanie złożony do Komendy Miejskiej (lub Powiatowej) Państwowej Straży Pożarnej. Zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na wytwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez Komendanta Miejskiego (Powiatowego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego, jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów. Są to miejsca, w których ma być prowadzone zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów.

Kontrola obejmuje swoim zakresem spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, a także spełnienia warunków ochrony przeciwpożarowej.

Czy kontrola Państwowej Straży Pożarnej jest konieczna?

Zdecydowanie tak. Organ wydający zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów zwraca się do Komendanta Miejskiego (Powiatowego) Państwowej Straży Pożarnej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli. Przekazuje również kopię dokumentacji, w tym operatu przeciwpożarowego, wraz z postanowieniem wydanym na jego podstawie.

Komendant Miejski (Powiatowy) Państwowej Straży Pożarnej wydaje postanowienie odnośnie spełnienia wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz
Po przeprowadzeniu kontroli komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej wydaje postanowienie w przedmiocie spełnienia wymagań przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz spełnienia wymagań zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, które znajdują się w operacie przeciwpożarowym i postanowieniu.

Co powinien zawierać operat przeciwpożarowy?

Polskie przepisy prawne dokładnie definiują jakie wymogi powinien spełniać operat przeciwpożarowy. Są to między innymi:

  • Informacje formalno-prawne – określenie przedmiotu i celu stworzenia operatu, identyfikacja osoby opracowującej dokument, dane i zakres działalności podmiotu, rodzaj, masę i miejsca magazynowania odpadów, a także określenie ilości odpadów niebezpiecznych,

  • informacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej – warunki techniczne, warunki ochrony przeciwpożarowej, charakterystyka procesu technologicznego, procedury postępowania na wypadek powstania pożaru

  • sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego – zastosowane zabezpieczenia przeciwpożarowerodzaje gaśnic i innego sprzętu przeciwpożarowego
  • opinie o obiektach budowlanych, instalacjach lub ich częściach.

Operat przeciwpożarowy cena

Fireconsult zajmuje się opracowywaniem operatów przeciwpożarowych na terenie całego kraju. Dokumentacja operatów przeciwpożarowych przygotowywana jest przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w branży ochrony przeciwpożarowej. Każdy operat przeciwpożarowy jest wyceniany indywidualnie. Zapraszamy do nawiązania współpracy z naszą firmą w celu sporządzenia operatu przeciwpożarowego. Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie i kompleksowo.