Opracowanie oceny zagrożenia wybuchem

Szukasz profesjonalnej i rzetelnej firmy, która stworzy dla Ciebie ocenę zagrożenia wybuchem? Fireconsult to firma, na którą możesz liczyć! Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje, zdobyte m.in. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz Głównym Instytucie Górnictwa.

Nasi eksperci doskonale rozumieją unikalne wyzwania związane z bezpieczeństwem przemysłowym i zagrożeniem wybuchem. Dzięki naszemu fachowemu podejściu oraz bogatej wiedzy dot. przepisów i norm, możemy dostarczyć Ci najwyższej jakości dokumentację.

Zaufaj nam, a zagwarantujemy Ci skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Skorzystaj z naszych usług i doświadczenia, by chronić swój obiekt i personel przed niebezpieczeństwem. Fireconsult – Twoje bezpieczeństwo to nasza misja! 

Skontaktuj się z nami już dziś, a pomożemy Ci stworzyć bezpieczne środowisko pracy.

ocena zagrożenia wybuchem

Co to jest ocena zagrożenia wybuchem?

Ocena zagrożenia wybuchem to proces analizy i identyfikacji ryzyka wystąpienia potencjalnie niebezpiecznych sytuacji związanych z wybuchem substancji palnych lub łatwopalnych gazów, cieczy czy pyłów. Jest to kluczowy krok w zapewnieniu bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych, magazynach oraz innych obiektach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej.

W ramach oceny zagrożenia wybuchem, specjaliści analizują środowisko pracy, substancje używane i przechowywane w danym miejscu oraz procesy technologiczne. Oceniają również potencjalne źródła zapłonu oraz sposoby, w jakie substancje mogą oddziaływać na siebie, stwarzając niebezpieczeństwo. Celem jest zrozumienie i minimalizacja ryzyka wybuchu poprzez wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń i procedur bezpieczeństwa.

Ocena zagrożenia wybuchem jest ściśle związana z przepisami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony przed wybuchem. Jej przeprowadzenie pozwala identyfikować obszary wymagające poprawy, wprowadzać niezbędne zmiany i zabezpieczenia oraz minimalizować ryzyko potencjalnych strat materialnych i ludzkich. W rezultacie, ocena zagrożenia wybuchem przyczynia się do stworzenia bezpiecznego i zgodnego z przepisami środowiska pracy.

Ocena zagrożenia wybuchem - podstawa prawna

Konieczność sporządzenia oceny zagrożenia wybuchem definiowana jest w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2023.0.822 t.j.):

1.W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.

2.Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.

3.Graficzna dokumentacja klasyfikacyjna zawiera plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.

4.Oceny zagrożenia wybuchem dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.

5.Ocena zagrożenia wybuchem może stanowić część oceny ryzyka wybuchu, o której mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. poz. 1004 oraz z 2006 r. poz. 836).

6.Klasyfikację stref zagrożenia wybuchem określa Polska Norma dotycząca zapobiegania wybuchowi i ochronie przed wybuchem.

7.Pomieszczenie, w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa, określa się jako pomieszczenie zagrożone wybuchem.

8.Wytyczne w zakresie określania przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu, jaki mógłby zostać spowodowany przez wybuch, określa załącznik do rozporządzenia.

9.W pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,01 midx3 w zwartej przestrzeni.