Opracowanie oceny zagrożenia wybuchem

Szukasz profesjonalnej i rzetelnej firmy, która stworzy dla Ciebie ocenę zagrożenia wybuchem? Fireconsult to firma, na którą możesz liczyć! Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie oraz wysokie kwalifikacje, zdobyte m.in. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz Głównym Instytucie Górnictwa.

Doskonale rozumiemy unikalne wyzwania związane z bezpieczeństwem przemysłowym i zagrożeniem wybuchem. Dzięki  fachowemu podejściu, oraz bogatej wiedzy dot. przepisów i norm, możemy dostarczyć Ci najwyższej jakości dokumentację.

Zagwarantujemy Ci skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz zgodność z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Skorzystaj z naszych usług i doświadczenia, by chronić swój obiekt i personel przed niebezpieczeństwem. Fireconsult – Twoje bezpieczeństwo to nasza misja! 

Skontaktuj się z nami już dziś, a pomożemy Ci stworzyć bezpieczne środowisko pracy.
ocena zagrożenia wybuchem

ocena zagrożenia wybuchem

Bezpieczeństwo to podstawa

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Skontaktuj się z nami i uzyskaj dopasowane rozwiązania dla Twojej firmy. Fireconsult świadczy swoje usługi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego na terenie całej Polski.

Wyślij wiadomość

Co to jest ocena zagrożenia wybuchem?

Jest to proces analizy i identyfikacji ryzyka wystąpienia potencjalnie niebezpiecznych sytuacji związanych z wybuchem substancji palnych lub łatwopalnych gazów, cieczy czy pyłów. Jest to kluczowy krok w zapewnieniu bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych, magazynach oraz innych obiektach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia atmosfery wybuchowej.

Dokument obejmuje, specjalistyczną analizę możliwości potencjalnego wystąpienia wybuchu w miejscach pracy, substancji używanych i przechowywanych w danym miejscu oraz procesów technologicznych. Oceniają również potencjalne źródła zapłonu oraz sposoby, w jakie substancje mogą oddziaływać na siebie, stwarzając niebezpieczeństwo. Celem jest zrozumienie i minimalizacja ryzyka wybuchu poprzez wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń i procedur bezpieczeństwa.

Analiza jest ściśle związana z przepisami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony przed wybuchem. Jej przeprowadzenie pozwala identyfikować obszary wymagające poprawy, wprowadzać niezbędne zmiany i zabezpieczenia oraz minimalizować ryzyko potencjalnych strat materialnych i ludzkich. W rezultacie przeprowadzona analiza przyczynia się do stworzenia bezpiecznego i zgodnego z przepisami środowiska pracy.

Ocena ryzyka wybuchu - Kiedy powinna zostać przeprowadzona?

Analiza powinna być przeprowadzana w przypadku wszelkich procesów technologicznych, w których używane są substancje mogące tworzyć mieszaniny wybuchowe. Z tego powodu zarówno właściciele, jak i zarządcy czy użytkownicy takich obiektów są zobowiązani do przeprowadzenia tego rodzaju analizy wszędzie tam, gdzie zachodzi ryzyko.

Co powinna zawierać ocena zagrożenia wybuchem

Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie:

 • szczegółowego opisu instalacji i procesów,

 • zestawienie substancji wykorzystywanych w procesie technologicznym (z uwzględnieniem parametrów pożarowych i wybuchowych),

 • charakteryzację metodyki Oceny Zagrożenia Wybuchem,

 • serię obliczeń dotyczących maksymalnej masy substancji i największego przyrostu ciśnienia atmosfery wybuchowej,

 • opracowanie scenariusza uwolnienia substancji, wraz z przedstawionym działaniem wentylacji awaryjnej lub jej brakiem,

 • opis wielkości i rodzaju stref objętych analizą,

 • analizę wraz z oceną pomieszczeń i przestrzeni zagrożonych wybuchem,

 • ocenę czynników, które mogą spowodować zapłon,

 • dokumentację graficzna, ilustrująca obszary zagrożone wybuchem.

Kto wykonuję ocenę zagrożenia wybuchem

Zgodnie z postanowieniami § 37, ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji datowanego na 7 czerwca 2010 r. dotyczącego ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów, możliwość opracowania Oceny Zagrożenia Wybuchem przysługuje różnym podmiotom. Wśród uprawnionych do tego celu osób znajdują się inwestor, projektant oraz użytkownik decydujący o procesie technologicznym.

Warto podkreślić, że obowiązek przygotowania dokumentu spoczywa na tych jednostkach w chwili, gdy budynek przechodzi przez fazę projektową, budowy, przebudowy, rozbudowy lub w przypadku zmiany procesów technologicznych.

W sytuacji naruszenia przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej pełną odpowiedzialność za to ponoszą właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu. To zatem ich obowiązkiem jest skrupulatne przeprowadzenie Oceny Zagrożenia Wybuchem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Odpowiedzialność za przygotowanie tej oceny ciąży na nich w przypadku posiadania władztwa nad obiektem na mocy zawartych umów cywilnoprawnych.

Ocena zagrożenia wybuchem - podstawa prawna

Konieczność sporządzenia analizy ryzyka i oceny zagrożenia wybuchem definiowana jest w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2023.0.822 t.j.):

 1. W obiektach i na terenach przyległych, gdzie są prowadzone procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub w których materiały takie są magazynowane, dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem.
 2. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń dotyczy wyznaczenia miejsca, gdzie mogłaby znajdować się mieszanka wybuchowa, w pomieszczeniach i przestrzeniach zewnętrznych odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem graficznej dokumentacji klasyfikacyjnej oraz wskazanie czynników mogących w nich zainicjować zapłon.
 3. Graficzna dokumentacja klasyfikacyjna zawiera plany sytuacyjne obrazujące rodzaj i zasięg stref zagrożenia wybuchem oraz lokalizację i identyfikację źródeł emisji, zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach.
 4. Oceny zagrożenia wybuchem dokonują: inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.
 5. Ocena zagrożenia wybuchem może stanowić część oceny ryzyka wybuchu, o której mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (Dz. U. poz. 1004 oraz z 2006 r. poz. 836).
 6. Klasyfikację stref zagrożenia wybuchem określa Polska Norma dotycząca zapobiegania wybuchowi i ochronie przed wybuchem.
 7. Pomieszczenie, w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa, określa się jako pomieszczenie zagrożone wybuchem.
 8. Wytyczne w zakresie określania przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu, jaki mógłby zostać spowodowany przez wybuch, określa załącznik do rozporządzenia.
 9. W pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,01 midx3 w zwartej przestrzeni.

Działamy na terenie całej Polski!

Nasze działania wykonujemy na terenie całej Polski. Zadzwoń i zapytaj o ofertę, a zaproponujemy Ci najlepsze rozwiązania i dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb.