Co to jest plan ewakuacji?

Plan ewakuacji to ilustracja graficzna, która obrazuje sposób ewakuacji z danego budynku (obiektu). Plany ewakuacyjne stosuje się, w celu zapewnienia możliwości przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji.

Na planie zaznaczone są wszystkie drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji oraz wyjścia ewakuacyjne. Plan ewakuacji często uzupełniony jest o lokalizację urządzeń przeciwpożarowych (hydrantów, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, drzwi i bram przeciwpożarowych), miejsc zbiórek i gaśnic.

Plan ewakuacji jest również jednym z obowiązkowych elementów instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
plan ewakuacji budynku
plany ewakuacyjne budynku

Plan ewakuacji budynku - co zawiera?

Plan ewakuacyjny budynku to jeden z obowiązkowych elementów, które muszą znaleźć się w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Zostało to określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

 

Zgodnie z treścią rozporządzenia instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać:

8) plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:
a) powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
b) odległości od obiektów sąsiadujących,
c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
d) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
e) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
f) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
g) podziału obiektu na strefy pożarowe,
h) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
i) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
j) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
k) hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
l) dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

Plany ewakuacyjne znajdujące się w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego powinny obejmować również rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, kurki głównych instalacji gazowych oraz informować o miejscach usytuowania urządzeń przeciwpożarowych.

plan ewakuacji szkoly

Gdzie umieścić plan ewakuacji szkoły

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach plany ewakuacji powinny znajdować się w zarówno publicznych i niepublicznych szkołach.

Plan ewakuacji szkoły powinien znajdować się w miejscu widocznym – tak, aby zapewnić do niego łatwy dostęp oraz znajdować się na poszczególnych kondygnacjach obiektu.

Szkoła jest miejscem, w którym przebywają setki lub nawet tysiące osób, w tym dzieci i młodzież. Sytuacje awaryjne, takie jak pożar, mogą zdarzyć się w każdej chwili i spowodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Dobrze przygotowany plan ewakuacji pozwala na szybkie i skuteczne opuszczenie budynku przez wszystkich uczniów i pracowników. Plan ewakuacji powinien być łatwy do zrozumienia i zawierać informacje takie jak drogi ewakuacyjne, miejsce zbiórki do ewakuacji oraz wyjścia ewakuacyjne.

W przypadku dzieci i młodzieży warto zadbać o odpowiednie szkolenie. Dobrym przykładem szkolenia są ćwiczenia ewakuacyjne, które pozwalają na lepsze przygotowanie do sytuacji kryzysowej. Warto pamiętać, że plan ewakuacji to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale także odpowiedzialności za zdrowie i życie uczniów oraz pracowników szkoły.

Ważne jest, aby plan ewakuacji był regularnie aktualizowany. Warto jest również przeprowadzać praktyczne sprawdzenie ewakuacji, by upewnić się, że wszyscy wiedzą jak zachować się w przypadku wystąpienia pożaru czy innego miejscowego zagrożenia.

Plany ewakuacji muzeum

Konieczność posiadania planu ewakuacyjnego budynku użyteczności publicznej takiego jak muzeum zdefiniowana jest w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia.

Zgodnie z powyższym aktem prawnym w muzeach należy sporządzić plan ewakuacji zbiorów w celu ich zabezpieczenia.

Plan ewakuacji budynku – dlaczego warto nas wybrać?

Skuteczna i szybka ewakuacja to podstawa podstawa wysokiego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w każdym budynku. Fireconsult sporządza plany ewakuacyjne dla budynków. Przeprowadzamy i organizujemy praktyczne sprawdzenie ewakuacji, ćwiczenia ewakuacyjne i szkolenia przeciwpożarowe (szkolenia ppoż). Zajmujemy się również sporządzaniem i aktualizacją instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz sporządzaniem operatów przeciwpożarowych.

 

Skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę dla Twojej firmy.