Oferujemy pomoc w przygotowaniu obiektu do odbioru przez Państwową Straż Pożarną. Nasi pracownicy posiadają wiedzę i kompetencje umożliwiające im wykonanie kontroli obiektu w sposób profesjonalny i rzetelny.

W ramach kontroli obiektu sprawdzimy jego zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej oraz z projektem budowlanym. Ocenimy również wykonanie uzyskanych ustępstw od przepisów i norm. Zweryfikujemy wszelkie certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i inne wymagane prawem dokumenty. Szczególną uwagę zwrócimy na to, czy w obiekcie znajdują się odpowiednie systemy przeciwpożarowe (i czy są one skuteczne) oraz czy zastosowano w nim zgodne z instrukcją zasady ochrony ppoż oraz ewakuacji ludzi. Ocenimy również, czy obiekt został właściwie przygotowany do przeprowadzenia działań ratowniczych poprzez ocenę dróg pożarowych, rozmieszczenia i oznakowania sprzętu gaśniczego, hydrantów, oznakowania dróg ewakuacyjnych i analizę sprawności urządzeń, systemów i instalacji ppoż znajdujących się w obiekcie.

Kompleksowa pomoc naszej firmy pozwoli Państwu na skorygowanie mogących pojawić się błędów i ewentualne wprowadzenie dodatkowych rozwiązań, aby spełnione zostały wszelkie wymogi prawne i mogli Państwo uzyskać od Straży Pożarnej pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Sprawdź również: