Gęstość obciążenia ogniowego

Gęstość obciążenia ogniowego wyznaczana jest głównie dla pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych. Parametr ten ma bezpośredni wpływ na parametry takie jak między innymi klasa odporności pożarowej budynku, wysokość pasa międzykondygnacyjnego, odległość między budynkami, wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru, wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru czy dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej.

W przypadku konieczności wykonania obliczeń obciążenia ogniowego zapraszamy do kontaktu.

obciążenie ogniowe

Co to jest gęstość obciążenia ogniowego?

Gęstość obciążenia ogniowego to energia cieplna, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów palnych stałych. Gęstość obciążenia ogniowego wyrażona jest w megadżulach [MJ], na jednostkę powierzchni w metrach kwadratowych [m2].

Wyznaczenie gęstości obciążenia ogniowego jest bardzo pomocne przy obliczaniu względnego czasu trwania pożaru, czyli czasu, w którym spaleniu ulegną materiały palne składowane w pomieszczeniu lub składowisku materiałów stałych w strefie pożarowej.

ciepło spalania goo

Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego - wzór

Gęstość obciążenia ogniowego (Qd) należy obliczać z poniższego wzoru:

gęstość obciążenia ogniowego wzór

Gdzie:

nliczba rodzajów materiałów palnych, znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku,

Qdwartość gęstości obciążenia ogniowego [MJ/m2],

Qciepło spalania poszczególnych materiałów palnych [MJ/kg],
G1masa poszczególnych materiałów palnych [kg],

Fpowierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia (strefy pożarowej lub składowiska) [m2].

Metody obliczania gęstośći obciążenia ogniowego

Jakich materiałów nie uwzględniać przy obliczania gęstości obciążenia ogniowego?

Obliczając gęstość obciążenia ogniowego nie uwzględniamy materiałów, które są zanurzone w wodzie i roztworach wodnych oraz takich, w których zawartość wody wynosi ponad 60%.

Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego - zasada ogólna

Przy obliczaniu gęstości obciążenia ogniowego należy uwzględnić jakie materiały palne składowane, wytwarzane, przerabiane lub transportowane są w sposób ciągły i znajdują się w danym pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów palnych.

Gęstość obciążenia ogniowego powinna być obliczana zakładając, że wszystkie materiały znajdujące się w danym pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku są równomiernie rozmieszczone na powierzchni rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pożarowej lub składowiska. W przypadku, gdy strefa pożarowa składa się z wielu pomieszczeń gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej obliczana jest według następującego wzoru:

gęstość obciążenia ogniowego zasada ogólna wzór

Gdzie:

Qd – wartość gęstości obciążenia ogniowego [MJ/m2]

Qdi gęstość obciążenia ogniowego poszczególnych pomieszczeń [MJ/m2]

F1 – powierzchnia poszczególnych pomieszczeń strefy pożarowej [m2]

Materiały palne, które przyjmowane są do obliczeń w ilości 10% rzeczywistej masy

Przy obliczaniu gęstości obciążenia ogniowego uwzględniamy tylko 10% masy rzeczywistej materiałów palnych jeżeli występują w postaci wykazanej poniżej lub o takim sposobie składowania:

 • Papier w rolach o średnicy co najmniej 0,5 m. i długości co najmniej 1m.,

 • Papier w belach o wymiarach co najmniej 0,20 x 1 x 1m.,

 • Drewno okrągłe o średnicy co najmniej 0,2m.,

 • Węgiel kamienny i koks w pryzmach i zwałach o wysokości co najmniej 1m,

 • Zboże, wysłodki buraczane itp. w stosach i pryzmach wysokości powyżej 1m,

 • Płyty drewnopochodne, ułożone w stosy ściśle, bez przekładek, o wymiarach stosów 1 x 1 x 1m,

 • Zboże w zasiekach i komorach wykonanych z materiałów niepalnych,

 • Mrożonki owocowo-warzywne w kartonach, workach papierowych, foliowych itp. złożone na paletach drewnianych w tym foliowanych,

 • Przetwory owocowo-warzywne w puszkach, słoikach, butelkach na paletach drewnianych (w tym foliowanych), w skrzynkach drewnianych, plastikowych, kartonach,

 • Napoje niegazowane i gazowane, składowane jako wyrób gotowy na paletach drewnianych (w tym foliowanych), w skrzynkach drewnianych, plastikowych, kartonach

Materiały palne, które przyjmowane są do obliczeń w ilości 20% rzeczywistej masy

Przy obliczaniu gęstości obciążenia ogniowego uwzględniamy tylko 20% masy rzeczywistej materiałów palnych jeżeli występują w postaci wykazanej poniżej lub o takim sposobie składowania:

 • zboże, cukier, mąka, kasze itp. w workach ułożonych w stosy, warstwy itp., ograniczenie to nie dotyczy nasion oleistych,

 • papa smołowa i asfaltowa w rolkach,

 • papier w procesach poligraficznych prasowany w ściśle ukształtowane paczki półproduktu (krudy) oraz jako produkt gotowy po obróbce introligatorskiej w pełno paletowych ładunkach o masie ponad 400 kg.