Przegląd hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

Fireconsult prowadzi przegląd i konserwację (badania wydajności) hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych. Zgodnie z polskim stanem prawnym urządzenia przeciwpożarowe, do których zaliczamy hydranty, powinny być poddawane przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zaleceniami producenta, lecz nie rzadziej niż raz w roku.

Przeglądy hydrantów muszą obejmować swoim zakresem przede wszystkim badanie wydajności i ciśnienia hydrantu. Pozostałe czynności, które są sprawdzane to między innymi funkcjonowanie poszczególnych elementów hydrantu, stan przewodów rurowych zasilających oraz prawidłowe oznakowanie hydrantu.

Po kontroli użytkownik powinien otrzymać protokół potwierdzający badanie hydrantów wewnętrznych lub zewnętrznych, w którym powinny znaleźć się takie informacje jak oznaczenia hydrantu, umiejscowienie oraz wartości parametrów przeglądu (ciśnienie statyczne, ciśnienie dynamiczne i wydajność).

Poszukując firmy wykonującej przeglądy hydrantów warto więc postawić na doświadczenie i profesjonalizm, które zapewnią wysoką jakość usługi, a co za tym idzie – zapewnią bezpieczeństwo. Przegląd hydrantów musi być wykonywany przez osoby z odpowiednim zasobem wiedzy i przeszkoleniem, a także dostępem do narzędzi, wyposażenia oraz wiedzy o specjalnych procedurach zalecanych przez producentów.

Przegląd hydrantów wewnętrznych

Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych

Wymagania, które powinny spełniać przeglądy hydrantów wewnętrznych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów. Przeglądu hydrantów wewnętrznych może dokonać tylko i wyłącznie osoba posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Hydranty wewnętrzne powinny spełniać wymagania co do minimalnej wydajności poboru wody na wylocie prądownicy:

 • hydranty wewnętrzne 25: 1,0 dm3/s

 • hydranty wewnętrzne 33: 1,5 dm3/s

 • hydranty wewnętrzne 52: 2,5 dm3/s

 • zawory hydrantowe 52: 2,5 dm3/s

Ponadto maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie powinno przekraczać 1,2 MPa, przy czym na zaworze 52 i zaworach odcinających hydrantów 33 oraz hydrantów 52 nie powinno przekraczać 0,7 MPa.

hydrant wewnętrzny

Pobór wody z dwóch lub czterech hydrantów (zaworów hydrantowych) jednocześnie

Pobór wody z dwóch hydrantów (zaworów hydrantowych)

 • w budynkach niskich i średniowysokich o powierzchni strefy pożarowej powyżej 500 m2,

 • w budynkach wysokich z jedną klatką schodową, na kondygnacjach nadziemnych położonych poniżej 25 m,

 • w budynkach wysokościowych na kondygnacjach nadziemnych położonych poniżej 25 m,

 • w strefie produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego nie przekraczającej 500 MJ/m2 lub powierzchni nieprzekraczającej 3000 m2

Pobór wody z czterech hydrantów (zaworów hydrantowych)

 • w budynku wysokim i wysokościowym na kondygnacjach podziemnych i kondygnacjach położonych powyżej 25 m,

 • w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni strefy przekraczającej 3000 m2

Próba ciśnieniowa węży hydrantowych

Węże pożarnicze, stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze co 5 lat. Obowiązek ten został wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Wąż hydrantowy podczas badania poddawany jest próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, które wynosi 1,2 MPa.

Przegląd hydrantów zewnętrznych

Badanie wydajności hydrantów zewnętrznych

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych hydranty zewnętrzne (należące do urządzeń przeciwpożarowych) powinny być poddawane czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz na rok przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej (w przypadku gdy hydrant znajduje się na terenie prywatnym, obowiązek przeglądu przeniesiony jest na właściciela posesji).

Hydranty zewnętrzne powinny spełniać nominalne wymagania co do wydajności :

 • hydrant DN80: 10 dm3/s,

 • hydrant DN80 (w jednostkach osadniczych): 5 dm3/s,

 • hydrant DN100: 15 dm3/s,

 • hydrant DN150: 20 dm3/s,

Wydajność mierzona jest przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody.

hydrant zewnętrzny

Dlaczego warto nam zaufać i wykonywać przeglądy hydrantów regularnie?

Prawidłowa konserwacja hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz regularne przeglądy techniczne to sprawne działanie instalacji w przypadku konieczności natychmiastowego użycia (pożaru). Zapewnienie odpowiedniej ilości wody przeznaczonej do celów przeciwpożarowych to obowiązek użytkownika instalacji wodociągowej przeciwpożarowej. Warto zatem zlecić zadania konserwacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych profesjonalistom.

Przegląd hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych wykonujemy w całej Polsce. Działamy głównie na terenie województwa podkarpackiego (Jasło, Krosno, Rzeszów) i małopolskiego (Tarnów, Kraków) oraz na terenie całej Polski. Przeprowadzamy przeglądy hydrantów wewnętrznych oraz zewnętrznych między innymi w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, usługowych oraz produkcyjnych i magazynowych.