Przegląd systemu sygnalizacji pożaru

Przeprowadzamy przeglądy systemu sygnalizacji pożaru na terenie całej Polski. Przeglądy techniczne, czynności konserwacyjne i naprawa systemu sygnalizacji pożaru przeprowadzane są przez doświadczonych specjalistów. Regularny i rzetelny przegląd systemu sygnalizacji pożaru pozwala na bezawaryjną pracę, znaczące ograniczenie powstawania fałszywych alarmów oraz skuteczną i odpowiednią reakcję w przypadku pożaru.

Prowadzimy również szkolenia z obsługi codziennej systemu sygnalizacji pożaru. Szkolenia prowadzone są bezpośrednio u klienta, tak aby każdy użytkownik obiektu wiedział jak zachować się w sytuacji powstania alarmu.

przegląd systemu sygnalizacji pożaru ssp
Gdzie świadczymy nasze usługi

Nasze usługi (przeglądy techniczne oraz czynności konserwacyjne) wykonujemy głównie na terenie dwóch województw – podkarpackie (m.in. Rzeszów, Jasło, Krosno, Dębica) oraz małopolskie (m.in. Gorlice, Tarnów). Jesteśmy również otwarci na współpracę na terenie całego kraju. Skontaktuj się z nami i zapytaj o ofertę dla Twojej firmy!

Co to jest system sygnalizacji pożaru?

System sygnalizacji pożaru (SSP), nazywany również systemem alarmu pożarowego (SAP), to zestaw urządzeń i procedur, które służą do wykrywania, sygnalizowania i rejestrowania pożaru oraz do automatycznego lub ręcznego uruchamiania systemu gaszenia pożaru. Składa się z czujek dymu, kontrolek sygnalizacyjnych, syren alarmowych i innych urządzeń, które są rozmieszczone w budynku lub obiekcie i są ze sobą połączone za pomocą kabli lub radiowo.

Celem systemu sygnalizacji pożaru jest szybkie wykrycie pożaru i powiadomienie odpowiednich służb oraz ludzi znajdujących się w budynku o zagrożeniu, co pozwala na szybkie podjęcie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się pożaru i ochronę ludzi i mienia.

Systemy sygnalizacji pożaru są szczególnie ważne w dużych budynkach użyteczności publicznej, takich jak szpitale, hotele, budynki biurowe czy budynki użyteczności publicznej, gdzie liczba ludzi jest znaczna i gdzie istnieje ryzyko, że pożar mógłby szybko się rozprzestrzenić.

przeglądy systemu sygnalizacji pożaru rzeszów

Przegląd systemu sygnalizacji pożaru (przegląd SSP)

przegląd ssp rzeszów

Systemy sygnalizacji pożarowej (SSP) zaliczane są do urządzeń przeciwpożarowych. W związku z tym obowiązkowo powinny być poddawane przeglądom technicznym co najmniej raz w roku.

Przeglądy systemu sygnalizacji pożaru (przeglądy ssp) wykonujemy na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – rozporządzeń, wytycznych i polskich normach. Są to między innymi:

  • Norma PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 „Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji”

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

  • Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej – SITP WP-02:2021

  • Dokumentacji techniczno ruchowej dostarczonej przez producentów stosowanych urządzeń

Przeglądy techniczne, konserwacja i naprawa Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP)

Po każdym wykonanym przez nas przeglądzie system sygnalizacji pożaru sporządzamy stosowny protokół, w którym opisujemy zakres przeglądu oraz stwierdzone nieprawidłowości. Protokoły przeglądów systemów sygnalizacji pożaru sporządzane są w formie drukowanej i elektronicznej.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub usterek systemu sygnalizacji pożaru sporządzamy ofertę naprawy urządzeń przeciwpożarowych oraz po akceptacji klienta naprawiamy system, tak aby był gotowy do pracy. Sprawny system sygnalizacji pożaru to gwarancja bezpieczeństwa obiektu.

konserwacja systemu sygnalizacji pożaru ssp

Gdzie wymagane są systemy sygnalizacji pożarowej?

Zgodnie z tekstem zawartym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

Stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, obejmującego urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, jest wymagane w:

1) budynkach handlowych lub wystawowych:
a) jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2,
b) wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2 500 m2;
2) teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
3) kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
4) budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
5) salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500;
6) szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych, oraz w sanatoriach – o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
7) szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
8) domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
9) zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
10) budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
11) budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza trzy doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
12) budynkach zamieszkania zbiorowego niewymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
13) archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
14) muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
15) ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
16) centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10 000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5 000-10 000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
17) garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1 500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
18) stacjach metra i stacjach kolei podziemnych;
19) dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
20) bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
21) bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

Dlaczego warto wybrać Fireconsult?

Jeśli poszukujesz profesjonalnych usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zachęcamy do skorzystania z oferty naszej firmy. Oferujemy usługi przeciwpożarowe, dzięki którym możliwe jest skuteczne zabezpieczenie budynków, obiektów i innych miejsc przed pożarami. Dysponujemy wiedzą i doświadczeniem, dzięki którym jesteśmy w stanie dostosować nasze rozwiązania do indywidualnych potrzeb i specyfiki danego obiektu.

Nasza kadra składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy są gotowi udzielić fachowego doradztwa oraz zapewnić profesjonalne wsparcie. Decydując się na skorzystanie z naszych usług, możesz mieć pewność, że otrzymasz najlepsze rozwiązania.

Skontaktuj się z nami i uzyskaj wycenę!
naprawa systemu sygnalizacji pożaru ssp